Lapsen huolto, asuminen, elatus ja tapaamisoikeus

Lapsen vanhempien erotessa on ratkaistava lapseen liittyviä asioita kuten lapsen huoltajuus, asuminen, tapaamisoikeus ja elatus. Lähtökohtana ja ensisijaisena pyrkimyksenä on ratkaista asiat yhteisymmärryksessä. Usein ratkaistaviin asioihin liittyy kuitenkin erilaiset näkökannat ja erimielisyydet. Tällöinkin lapsen asioihin liittyvät asiat pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse ilman oikeudenkäyntiä.

Aina kuitenkaan ratkaisua ei neuvotellen löydetä ja tällöin vaihtoehtoina ovat asiantuntija-avusteinen sovittelumenettely käräjäoikeudessa tai oikeudenkäynti. Toimin oikeudenkäyntiavustajana sekä sovittelumenettelyssä että oikeudenkäynneissä.

Lapsen elatusta arvioitaessa on tärkeää kiinnittää huomiota lapsen elatuksen tarpeeseen ja vanhempien elatuskykyyn. Elatusapua arvioitaessa ei ole tarkoituksena, että kumpikaan vanhemmista rahoittaa toisen vanhemman elintasoa tai että elatusapua suorittava vanhempi joutuu itse taloudellisin vaikeuksiin elatusmaksujen vuoksi.

Lastensuojelu (kiireellinen sijoitus ja huostaanotto)

Lapsen kiireellinen sijoitus tulee tarpeelliseksi, jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa. Tällainen tilanne voi käytännössä olla silloin, kun lapsen huoltaja on esimerkiksi päihteiden vaikutuksen alaisena, eikä kykene huolehtimaan lapsesta. Samoin epäily mahdollisesta huoltajan väkivallasta lasta kohtaan tai huoltajan vakava sairastuminen voi johtaa lapsen kiireelliseen sijoitukseen. Myös lapsen oma käyttäytyminen voi olla peruste sijoittaa hänet kiireellisesti perhehoitoon, laitoshuoltoon tai muuten järjestää hänelle tarvitsemansa hoito ja huolto.

Lapsen huostaanotto on viimesijainen keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Ennen huostaanottoa ja sijaishuoltoa on selvitettävä, voidaanko lapsen huollossa todetut puutteet hoitaa avohuollon tukitoimin. Sosiaaliviranomainen tekee päätöksen lapsen huostaanotosta, jos lapsen riittävää huoltoa ja turvallisuutta ei onnistuta takaamaan muilla keinoin. Huostaanotto on aina tapauskohtainen ja lapsen etu on kaikissa tilanteissa ensisijaisena tavoitteena.

Minulla on osaamista toimia edunvalvojana lapselle, joka tarvitsee lastensuojelulain mukaisen edunvalvojan. Samoin voin toimia huoltajan/huoltajien avustajana tilanteissa, joissa lapsi on huostaanotettu tai sijoitettu kiireellisesti.

Lapsi rikoksen uhrina

Lapsi voi joutua rikoksen uhriksi. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. Rikoksentekijä voi olla aikuinen tai lapsi ja tekijänä voi olla niin lapselle läheinen henkilö kuin täysin ventovieras ihminenkin.

Jos lapsen epäillään joutuneen väkivalta- tai seksuaalirikoksen uhriksi, on tärkeää ottaa välittömästi yhteyttä poliisiin ja huolehtia lapselle asiantunteva avustaja. Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että väkivaltaan tai seksuaalirikokseen liittyvä rikosepäily selvitetään huolellisesti. Avustaja kannattaa hankkia mahdollisimman pian rikosilmoituksen tekemisen jälkeen. Avustajan tehtävänä on varmistaa, että lapsen kuuleminen toteutetaan lapsen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja asian edetessä avustaja huolehtii oikeudenkäynnistä ja korvausvaatimuksista.

Olen helposti lähestyttävä ja empaattinen avustaja. Minulla on kokemusta toimia alaikäisten asianomistajien avustajana ja osaan kohdata lapsen tai nuoren hänen ikätasonsa huomioiden.